Gebruik

Camp
De krijgsgevangenkampen waren onderdeel van verschillende districten. Als krijgsgevangenen aan een bepaald district werden overgedragen, werd dit genoteerd, samen met de administratieve datum van de overplaatsing. Het district, dat de jurisdictie over een kamp heeft, wordt op de interneringskaart aangegeven met een Japanse stempel, gevolgd door een datum volgens de Japanse kalender. Dit veld toont de getranscribeerde Japanse tekst met de Engelse vertaling inclusief de datum. Soms is de datum van overdracht veranderd. Bijvoorbeeld: op 17/03/08 is iemand krijgsgevangen gemaakt, maar aangezien het district ‘Java POW Camp’ juridisch pas op 15 augustus 1942 werd ingesteld, is dit gewijzigd. In dit geval is de datum 8 maart 1942 verwijderd en gecorrigeerd tot 15 augustus 1942. “爪哇 17/08/15 [03/08]; Java POW Camp 1942/08/15 [03/08]”

No.
Dit veld geeft de officiële namen van de krijgsgevangenkampen met telkens een registratie(kamp)nummer. Iedere krijgsgevangene kreeg bij binnenkomst een uniek nummer. Elke kampnaam vertegenwoordigd een combinatie van stempels, handgeschreven Japanse tekst en nummers. In sommige gevallen staan meer dan twee kentekens bij een kamp vermeld, dit wijst op een veranderingen in de kamporganisatie of op administratieve wijzigingen. Voor een overzicht van de kamp-symbolen zie de pagina ‘Stamp List’. Voor een overzicht met kampnamen, locaties en aanvullende informatie aangaande de genoemde krijgsgevangenkampen zie ‘Camp List’.

Naam
De naam van de krijgsgevangene is met de hand ingevuld of getypt, door de kampautoriteit. De kampautoriteit werd gevormd door de krijgsgevangenen zelf. Als eerste wordt de achternaam genoemd, gevolgd door de voornamen. In de meeste gevallen is er een fonetische schrijfwijze in het Japans toegevoegd.

Nationality
Dit veld geeft de ‘nationaliteit’ weer, maar is eerder gebaseerd op de etnische status van de krijgsgevangene in Nederlands-Indië. Naast de ‘nationaliteit’ Nederlands komen ook de etnische status, Indonesia, Ambonese, Menadonese, en Chinese voor op de kaarten. In sommige gevallen is extra informatie toegevoegd in het Japans. Deze Japanse tekst is getranscribeerd en naar het Engels vertaald.

Unit
Militaire eenheid. Dit veld toont de militaire eenheid waartoe de krijgsgevangene behoorde bij aanvang van zijn krijgsgevangenschap. Het veld is oorspronkelijk geschreven in het Nederlands of Engels, toen de interneringskaarten werden opgesteld. De Japanse tekst in dit veld is een transcriptie van de vertaling van de originele Nederlandse of Engelse tekst. De inhoud van het veld Unit is in veel gevallen afgekort, de afkorting is getranscribeerd naar een volledige beschrijving van de eenheid, voor zover bekend.

Rank
Dit veld meldt de rang van de krijgsgevangene bij aanvang van zijn krijgsgevangenschap. Sommige administrateurs hebben de rangen afgekort, volgens gebruikelijke regels, sommigen hebben de rangen in het Engels vermeld. De afgekorte rangen zijn omgezet naar een volledige beschrijving van de rang. De volledige rang is aangepast volgens een gestandaardiseerd systeem.

Stamboeknummer
Dit is het volgnummer waaronder de militair geregistreerd staat in het stamboek. Stamboeken zijn registers waarin per militair, behalve enige persoonsgegevens, informatie staat opgetekend betreffende indiensttreding en overplaatsing, eventuele bevorderingen, onderscheidingen en betrokkenheid bij gevechtshandelingen. Op de registratiekaarten is het stamboeknummer soms aan het veld Unit of Rank toegevoegd, dit is gecorrigeerd. Het stamboeknummer biedt een kans om, via het stamboek, meer informatie op zoeken. De stamboeken voor Europese soldaten van het KNIL berusten bij het Nationaal Archief. Met de onderzoeksgids ‘Op zoek naar onderofficieren en militairen bij het KNIL’ kunt u uw onderzoek starten naar deze stamboeken. Voor Marinepersoneel kunt u beginnen met de collectie Stamboeken Marine, 2.12.14.

Date of Capture
Dit is de datum waarop de persoon krijgsgevangen is gemaakt. De tekst op de kaart is overgeschreven naar het gebruik van de Japanse kalender, dus: 17/03/08 (jaar van Showa = regeerperiode van keizer Hirohito) / Maand / Dag), en vervolgens vertaald naar de Gregoriaanse kalender als 1942/03/08 (Jaar / Maand / Dag).

Place of Capture
Dit veld toont de plaats waar de persoon krijgsgevangen is gemaakt. De originele tekst kan ofwel geschreven, getypt of gestempeld zijn, en dit zowel in het Japans als in het Nederlands. In de index vindt u de transcriptie van de oorspronkelijke tekst. Indien alleen Japanse tekst aanwezig is in dit veld, treft u ook de Engelse vertaling in de index aan.

Father’s name & Mothers name
Hier zijn de namen van de ouders van de krijgsgevangene genoteerd. Als ‘-’ is weergegeven in de index, is de informatie niet beschikbaar op de originele kaart. In sommige gevallen is de naam met een diagonale streep in rood overschreven. Dit betekent dat hij of zij al is overleden. In de index is dit aangegeven met (deceased).

Occupation
Dit veld toont het beroep van de krijgsgevangene. Dit kan het civiele beroep zijn voor de dienstplichtige, of zijn status als beroepsmilitair ten tijde van de capitulatie. De Nederlandse en Japanse teksten in de Index zijn transcripties van de oorspronkelijke tekst in dit veld. Indien de originele tekst alleen een Japanse tekst toont, is een Engelse vertaling toegevoegd.

Place of Origin
Het Japanse administratieve systeem maakt gebruik van de ‘plaats van herkomst’ in de zin van een vast familieadres dat generaties lang vastligt. Dit veroorzaakte verwarring onder de krijgsgevangenen. De kampadministratie heeft hier meestal de geboorteplaats ingevuld, maar soms ook de plaats van herkomst waar de krijgsgevangene woonde op het moment dat hij werd opgeroepen voor zijn dienstplicht.

Destination of Report
Dit is het adres waar nieuws over de krijgsgevangene naartoe gestuurd kon worden, tijdens zijn afwezigheid.

Remarks
In veel gevallen bevat dit veld een nummer dat na 1955 door de Stichting Administratie Indonesische Pensioenen werd toegevoegd aan de kaart. Willekeurig bevat dit veld informatie over de eenheid, de rang en het beroep van de voormalig krijgsgevangene.

Other information
Dit veld op de achterkant van de kaart, bevat een korte beschrijving van de interneringsgeschiedenis van elke krijgsgevangene. Soms blijft deze beschrijving beperkt tot een enkele zin. Het hoofdkwartier van het Japanse Informatiebureau voor krijgsgevangenen (POW Information Bureau) verzamelde rapporten van elk kamp en plaatste een samenvatting op de achterkant van de kaart. De index toont de Japanse transcriptie en de Engelse vertaling. De inhoud is afhankelijk van de persoonlijke situatie. In de meeste gevallen betreft het alleen de overdracht van de voormalig krijgsgevangene aan de Geallieerden na de capitulatie van Japan. Echter, als een persoon ziek werd, vermist raakte of overleed tijdens de internering, werd meer informatie opgetekend in dit veld. Dit kan van groot belang kunnen zijn voor familie en nabestaanden: de overdracht van het ene kamp naar het andere, de naam van het transportschip, tijd en locatie van het zinken van het transportschip, de datum en tijd van incidenten, zoals ongevallen, luchtaanvallen, oorzaak van de ziekte, ziekenhuislocatie, etcetera. Als een krijgsgevangene overlijdt, vindt u de datum, plaats en het tijdstip van zijn dood, de doodsoorzaak, de locatie van het graf, of crematie, alsook de datum en de wijze van de overdracht van zijn stoffelijke resten aan de geallieerde strijdkrachten na de Japanse capitulatie.

Service
Dit veld toont de indeling van het krijgsmachtdeel waartoe de krijgsgevangene behoorde bij aanvang van zijn krijgsgevangenschap. Voor zover bekend wordt de indeling van groot naar klein gegeven: Koninklijke Marine; Onderzeedienst; etcetera.